Bestuursverslag, jaarrekening en kwaliteitsrapport 2020

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten; jaarrekening, bestuursverslag en kwaliteitsrapport.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-413334 0342-413334 Stuur een e-mail

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten. In de jaarrekening is een overzicht te vinden van de financiële situatie van het afgelopen jaar. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het beleid wat we in 2020 hebben gevoerd. In ons kwaliteitsrapport staat hoe het met de zorg gaat, hoe onze cliënten die zorg ervaren. Ook staat erin wat beter kan.

Bestuursverslag 2020
2020 zal blijvend in ons geheugen staan als het jaar waarin wij geconfronteerd werden met een
coronapandemie. Duidelijk werd wat het belang van een goede zorginfrastructuur is en van gemotiveerd
zorgpersoneel, ondersteunend personeel en vrijwilligers die zich dag-in-dag-uit inzetten om liefdevol en professioneel zorg en begeleiding te bieden.

In dit bestuursverslag over 2020 zijn het verslag van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Verwantenraad en de Cliëntenraad bijgevoegd.

Jaarrekening 2020

Kwaliteitsrapport 2020

Jaarlijks wordt dit rapport gemaakt op grond van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In het rapport leggen wij verantwoording af over de geleverde zorg en beschrijven het proces rondom de cliënt, tevre-
denheidsonderzoeken onder cliënten en verwanten en zelfreflecties van de teams.

We stellen ons de vraag wat goed gaat en wat beter kan. Alleen door deze vraag te blijven stellen kunnen we leren en verbeteren.

Het rapport bevat het verslag van de externe visitatiecommissie die dit jaar het rapport beoordeeld heeft. Samen met het bestuursverslag en de jaarrekening vormt dit verslag een set aan verantwoordings-documenten over het jaar 2020.

Uitleg voor cliënten

Alle publicaties en (jaar)documenten (van o.a. voorgaande jaren) zijn hier te vinden.

 

Locaties