Laatste nieuws Rozelaar en Corona

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

client afbeelding We blijven telefonisch bereikbaar

Bij de Rozelaar is een e-mailadres actief voor alle vragen rondom het Coronavirus. Deze mail wordt naar de desbetreffende persoon doorgestuurd.

0342-413334 0342-413334 corona@rozelaar.nl

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt.

---------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 2 oktober

Voortgang corona

Beste cliënten, ouders en verzorgers,

Na een periode van relatieve rust zijn de berichten die we over de corona-pandemie krijgen zorgelijk. Het virus grijpt weer om zich heen en daarom heeft de overheid nieuwe maatregelen aangekondigd. Ook in onze regio stijgt het aantal besmettingen snel en regelmatig worden medewerkers en cliënten getest. Dit is de reden dat ik u graag informeer over het beleid van de Rozelaar en de maatregelen die wij treffen om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen.

Corona-overleg weer opgestart
Binnen de Rozelaar hebben wij een corona-crisisteam bestaande uit bestuurder (Philip Miedema), Manager Zorg (Annelies van Wijk) en Beleidsmedewerker Zorg (Gerike Nagel). Daarnaast is er een digitaal corona-overleg waar alle teamleiders, MT-leden en de beleidsmedewerker zorg wekelijks met elkaar overleggen.

Uitgangspunten
Bij onze keuzes voor de corona-maatregelen volgen we de bijna dagelijkse adviezen van de branchevereniging VGN, GGD en het RIVM en hebben we steeds contact met collega-organisaties.

De belangrijkste maatregelen blijven  de 1,5 meter afstand houden en de hygiëne maatregelen: geen handen schudden, je handen regelmatig wassen met water en zeep, niezen en hoesten in je elleboog, zoveel mogelijk drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en je laten testen.

Ons beleid is  er op gericht om zoveel mogelijk het gewone leven veilig door te laten gaan en te voorkomen dat er kruisbesmetting tussen de locaties kan ontstaan. Dus mocht er op een locatie een besmetting zijn dat deze niet overslaat naar andere locaties.

Wensen en uitzonderingen
Mijn vorige brief over de corona-maatregelen dateert van 18 juni. De afgelopen tijd hebben we vragen gehad of deze maatregelen nog steeds van kracht zijn en of het niet wat verder kan worden versoepeld. 

De maatregelen zijn inderdaad nog steeds van kracht en de toename van het aantal besmettingen maakt dat we ons strikter aan deze maatregelen moeten houden. Een opsomming van deze maatregelen treft u in de bijlage aan.

Afwijkende beslissingen kunnen worden gemaakt wanneer de gezondheid van de cliënt door de maatregelen onder druk komt te staan. Soms hoor ik dat een keuze niet rechtvaardig en daarom niet goed uit te leggen is. Ik begrijp die reactie, maar in deze heel bijzondere tijd is ons beleid niet primair gericht op rechtvaardigheid maar op het beheersen van de crisis. Ik hoop dat u ons het vertrouwen wil geven dat wij dit beleid zorgvuldig bepalen en vraag om uw medewerking.


Sport, zwemmen en huifbedrijden
In beweging blijven is van groot belang voor de gezondheid van onze cliënten. Daarom hebben we besloten dat het sporten weer kan plaats vinden op de Rozenstraat. Dit geldt ook voor cliënten die vanuit andere locaties komen dan de Rozenstraat. Zij moeten dan de rechtstreekse ingang naar de gymzaal nemen en niet door de hoofdingang naar binnen gaan. We maken daarbij bewust een uitzondering op het uitgangspunt om zoveel mogelijk kruisbesmetting tussen de locaties te voorkomen. We denken dat dit in het belang van de gezondheid van onze cliënten de beste keuze is.  Ook het zwemmen en het huifbedrijden kan om die reden weer opgestart worden.

Aanscherpen van de maatregelen
Gezien de landelijke situatie hebben wij een aantal andere maatregelen aangescherpt.

 • Zo geldt voor het niet cliëntgebonden personeel dat zij thuis moeten werken tenzij het echt niet anders kan. Teamleiders en gedragsdeskundigen moeten weer kantoor houden op een locatie die onder hen valt.
 • Vergaderingen van medewerkers uit verschillende locaties kunnen niet meer fysiek doorgaan. Indien noodzakelijk kunnen de vergaderingen via beeldbellen gehouden worden.
 • Overleggen over ondersteuningsplannen met cliënten en ouders kunnen fysiek wel doorgaan tot maximaal vier personen. Alles op 1,5 meter en met hygiëne maatregelen.
 • Vergaderingen binnen een team kunnen tot maximaal acht personen plaats vinden. Hiervoor hebben we een ruimte gehuurd buiten de locaties van de Rozelaar. Alles op 1,5 meter en met hygiëne maatregelen.
 • Vrijwilligers kunnen worden ingezet mits de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.


Mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen

Het landelijke RIVM werkt op dit moment aan een advies of het preventief gebruik van Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) in de gehandicaptenzorg zinvol is. Zodra dit advies er is communiceren wij hierover. Mocht een medewerker nu al gebruik willen maken van persoonlijke beschermingsmiddelen, bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje of handschoenen, dan is dat mogelijk. Voor sommige handeling zijn persoonlijke beschermingsmiddelen voorgeschreven.

Tenslotte
Het is een bizarre tijd en iedereen wil weer terug naar het gewone leven van voor de corona-tijd. Het ziet er naar uit dat dat de komende maanden nog niet zal gebeuren. Dat vraagt van ons allemaal inzet en doorzettingsvermogen.

Ik ben trots op hoe onze cliënten en medewerkers het tot nu toe hebben gedaan. Alleen samen en in afhankelijkheid van God  komen we goed door deze tijd. Dat wens ik ons toe en daar bid ik om.

Philip Miedema 

---------------------------------------------------------------------------

Donderdag 18 juni

Versoepeling maatregelen

Beste cliënten, ouders/verwanten,

Landelijk is het aantal besmetting met het corona-virus op het moment beperkt. Dit betekent dat wij verder kunnen gaan met het versoepelen van de maatregelen zoals eerder aangekondigd. Tegelijk zien we landelijke een lichte stijging van het aantal besmettingen, wat aangeeft dat het gevaar nog niet geweken is. Wij vragen iedereen om de voorzorgsmaatregelen serieus te nemen, want ook in deze fase hebben we elkaar hard nodig.

In dit bericht kondigen wij twee momenten aan waarin maatregelen versoepeld worden. We verwachten dat deze en overige maatregelen blijven bestaan tot het einde van de corona-crisis.

Versoepelingen per 19 juni 2020
Bezoek
De bezoekregeling voor onze woonlocaties wordt vanaf vrijdag 19 juni versoepeld met de volgende wijzigingen:

 • Bezoek mag komen zonder hiervoor vooraf een afspraak te maken.
 • Verschillende personen mogen op bezoek komen, dit hoeven niet meer steeds dezelfde personen te zijn. 
 • Er kunnen per etage meerdere bewoners tegelijkertijd bezoek ontvangen.

De overige regels blijven van kracht:

 • Het bezoek vindt plaats op het appartement van de bewoner.
 • Bewoner en bezoekers hebben geen ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19 (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid of koorts) en hebben geen mensen met klachten in de directe omgeving. 
 • Tijdens het bezoek wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Een bewoner mag maximaal 2 bezoekers tegelijk ontvangen op zijn appartement om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. 
 • Bewoner en bezoeker(s) mogen ook buiten gaan wandelen met 1,5 meter afstand, waarbij drukte wordt vermeden. 
 • Bij binnenkomst gaat het bezoek direct naar het appartement, contact met andere bewoners wordt gemeden. 
 • Bij binnenkomst en vertrek wast het bezoek de handen met water en zeep, op het appartement van bewoner. De algemene hygiënemaatregelen worden in acht genomen: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes die direct na gebruik worden weggegooid. 
 • Mocht een begeleider constateren dat aan een van bovengenoemde voorwaarden niet wordt voldaan dan zal hij de bezoeker verzoeken de locatie direct te verlaten.

Andere bezoeken
Bezoeken aan winkels, kapper, vrienden, etc. zijn weer mogelijk. We volgen hierin de landelijke richtlijnen. Het belangrijkste is:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand: in huis, in de tuin, buiten en in openbare gebouwen.
 • Ga niet naar plaatsen waar het druk is.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Nies en hoest in je elleboog.
 • Ben je verkouden? Blijf dan thuis! 
 • Heb je koorts of ben je benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.

Er gelden aanvullende regelingen voor o.a. horeca en openbaar vervoer, die te lezen zijn op de website van de rijksoverheid.

We verwachten dat iedereen een zorgvuldige afweging maakt wat betreft bezoek brengen of thuis blijven. Ook van de mensen en organisaties met wie onze cliënten buiten de woonlocatie omgaan, verwachten wij dat zij deze regels in acht (kunnen) nemen.

Versoepelingen per 1 juli 2020 
Dagbesteding
De maatregelen op de dagbesteding zoals eerder aangekondigd blijven van kracht. Echter wordt per 1 juli het uitgangspunt losgelaten dat een deelnemer naar slechts één dagbestedingsaanbieder mag. Deelnemers die voorheen hun dagbesteding volgden bij zowel de Rozelaar als een collega-organisatie, kunnen per 1 juli dat weekprogramma weer oppakken zoals ze gewend waren voor de corona-crisis. Deze collega-organisatie moet dan wel garanderen dat zij zich houdt aan de landelijke voorschriften. Binnen de Rozelaar blijven deelnemers slechts één dagbestedingsgroep bezoeken.

Logeren
Zoals eerder gecommuniceerd mogen bewoners volgens de landelijke richtlijn vanaf 1 juli weer logeren bij hun ouders/verwanten. Binnen de Rozelaar gelden daarvoor de volgende voorwaarden:

 • Bewoner en ouders/verwanten hebben geen ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19 (neusverkouden, niezen, hoesten, benauwdheid of koorts) en hebben geen mensen met klachten in de directe omgeving.
 • De algemene hygiënemaatregelen worden in acht genomen: regelmatig handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes die direct na gebruik worden weggegooid.
 • Tijdens het logeren wordt 1,5 meter afstand gehouden. Tijdens het logeren wordt contact met anderen zoveel mogelijk beperkt en wordt drukte vermeden.

Sommige mensen denken na over hun vakantie. Op dit moment stelt de VGN in overleg met reisorganisaties richtlijnen op voor vakanties voor mensen met een beperking. Zodra deze richtlijnen bekend zijn, zullen we die met u delen.

Tenslotte
Voor zover wij nu kunnen overzien zullen bovengenoemde maatregelen blijven bestaan tot het einde van de corona-crisis. Dat zal zeker nog enkele maanden duren. Mochten er onder de bewoners of deelnemers verschijnselen van COVID-19 wordt gesignaleerd, dan wordt er direct getest op COVID-19 en zullen er tijdelijk weer strengere maatregelen worden ingevoerd, zoals een bezoek- en logeerverbod. We doen ons uiterste best om een coronabesmetting buiten de deur van onze woon- en dagbestedingslocaties te houden.  Het gevaar is beslist nog niet geweken. Wij horen van collega-organisaties waar weer een corona-uitbraak is, met alle nare gevolgen van dien. Wij willen dit graag voorkomen. Daarom vragen wij u met klem de voorzorgmaatregelen in acht te nemen. Samen staan we sterk.

Met vriendelijke groet, 
Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 29 mei 

Heropening dagbestedingslocaties

Zoals eerder aangegeven mogen volgens de landelijke richtlijnen vanaf 1 juni de dagbestedingslocaties weer open. De afgelopen dagen is hard gewerkt om ons voor te bereiden op heropening van de dagbesteding volgens de regels van het RIVM, waaronder de 1,5 meter-regel. Aanstaande dinsdag worden alle dagbestedingsruimtes daarvoor in orde gebracht en woensdag 3 juni starten we weer met de dagbesteding. 

Lunchroom de Rozerie gaat nog niet open voor gasten. Voor deelnemers wordt daar een alternatieve dagbesteding georganiseerd. Alle overige locaties van de Rozelaar gaan wel weer open. Voor zover we nu kunnen overzien heeft 80% van de deelnemers aangegeven te komen.

Om besmetting zo veel mogelijk tegen te gaan, hebben we een aantal regels en voorzorgsmaatregelen getroffen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat iedereen (zowel medewerkers als deelnemers) met klachten die kunnen wijzen op een corona-besmetting, niet naar de dagbesteding komt. Het gaat om de volgende verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten of koorts boven 38?C. Medewerkers en deelnemers met deze klachten moeten zich laten testen. Bij een negatieve uitslag kan men weer naar de dagbesteding komen. Na een positieve uitslag mag men weer naar de dagbesteding 7 dagen na het begin van de symptomen én 48 uur koortsvrij én 24 uur klachtenvrij. Hierin volgen we de regels van het RIVM. Het is van groot belang dat iedereen zich hier aan houdt. Wij vragen hiervoor dan ook uw volledige medewerking. Neem geen risico en breng daarmee niet uzelf en anderen in gevaar!

We vinden keuzevrijheid voor dagbesteding belangrijk. Toch hebben we tijdelijk de regel ingesteld, dat elke deelnemer de hele week maar één dagbestedingsgroep mag bezoeken. Hierdoor ontstaat een vaste groepsindeling en wordt de kans op besmetting zo klein mogelijk gehouden. Als basisgroep kiezen we voor de groep waar de cliënt normaal gesproken de meeste dagdelen aanwezig is. Dit wordt voorlopig de vaste dagbestedingsplek voor de hele week. Deze regel hanteren we ook voor cliënten die buiten de Rozelaar dagbesteding ontvangen. Mochten zij om welke reden dan ook geen weekprogramma kunnen verzorgen, dan zullen wij dat binnen de Rozelaar bieden.

De Rozelaar heeft onderstaande voorzorgmaatregelen getroffen om de dagbesteding zo veilig mogelijk te kunnen organiseren.

Algemeen

 • Bij klachten die kunnen wijzen op een corona-bestemming, heeft een deelnemer geen toegang tot de dagbesteding
 • Deelnemers gaan naar één groep/dagbestedingsaanbieder

Vervoer
Zolang er nog geen landelijke richtlijn is voor groepsvervoer binnen de gehandicaptenzorg, werken wij volgens onderstaande afspraken. Zodra bekend, passen wij ons aan de landelijke richtlijn.

 • Vervoer door de Rozelaar vindt plaats per woonlocatie (een groep die samenleeft als een huisgezin) naar de verschillende dagbestedingslocaties. Er wordt dus niet gereden op efficiënte routes maar op veilige routes.
 • Vervoer door de Rozelaar van thuiswonende cliënten vindt plaats met 1,5 meter afstand binnen de bus (meestal 2 cliënten per bus). Verwanten en begeleiders houden 1,5 meter afstand van de chauffeur. Zo nodig helpt de chauffeur met in- en uitstappen. In de bus is handalcohol aanwezig voor desinfectie aan het begin van de rit. Er wordt extra schoongemaakt.
 • Met een aantal ouders/verwanten is afgesproken dat zij zelf zorgen voor het vervoer van en naar de dagbesteding. Hiervoor is een onkostenvergoeding van 0,19 cent per km beschikbaar.
 • Voor een enkeling is taxivervoer geregeld.

Door deze maatregelen kunnen de tijden van halen en brengen afwijken van de gebruikelijke tijden.

Op de dagbestedingslocatie

 • Elke groep gebruikt een eigen ingang, die rechtstreeks toegang geeft tot het lokaal. Voor een enkele groep is dit niet mogelijk. Zij gebruiken de hoofdingang.
 • Binnen de groep worden de hygiëneregels aan de deelnemers voorgedaan en toegepast.
 • Elke groep heeft een eigen toiletgroep toegewezen gekregen.
 • De werkplekken van een deelnemers zijn op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Binnen de locaties zijn afgesproken looproutes. 
 • De gangen worden in principe niet gebruikt. Als dit toch nodig is, wordt hier de 1,5 meter norm gehanteerd.
 • Er wordt dagelijks extra geventileerd in de groepsruimtes en alle handcontactpunten worden dagelijks gereinigd. Verder wordt er extra schoongemaakt.

Om aan de regels te kunnen voldoen starten we op de Rozenstraat twee nieuwe groepen. Iedere groep heeft een begeleider aangewezen die de communicatie verzorgt en contact met u op neemt om de specifieke afspraken te maken. Dit kan een andere begeleider zijn dan de zorgcoördinator die u gewend bent.

We zijn blij dat de dagbesteding weer kan beginnen en denken dit met bovengenoemde maatregelen verantwoord te kunnen doen. Daarbij realiseren wij ons dat juist binnen de gehandicaptenzorg nabijheid zo belangrijk is, terwijl ons gevraagd wordt om afstand te houden. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat elke deelnemer zich altijd aan de afstandsregels zal houden. Ook een begeleider is soms genoodzaakt meer nabijheid te bieden dan op 1,5 meter afstand. Het is daarom van belang dat deelnemers en medewerkers met corona-achtige klachten niet naar de dagbesteding komen. Daarom nogmaals het verzoek om hier dagelijks alert op te zijn en zorgvuldig mee om te gaan. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verder verspreiding te voorkomen.

Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van een corona-besmetting bij één van de deelnemers, dan zullen we per groep de noodzakelijke maatregelen treffen en u hier direct over informeren.

We zien er naar uit om onze deelnemers weer te ontmoeten.

Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Woensdag 20 mei

Update n.a.v. persconferentie 19 mei

Gisteren kwam dan eindelijk het goede nieuws. De bezoekregeling kan vanaf 25 mei langzaam worden versoepeld, de dagbesteding mag vanaf 2 juni weer open en logeren is onder voorwaarden vanaf 1 juli weer toegestaan. Dat is goed nieuws voor alle bewoners en deelnemers die hun ouders/verwanten zo missen, voor ouders en verwanten die hun kind/verwante missen en voor deelnemers die hun collega’s, begeleiders en hun werk de afgelopen weken moesten missen.

Daarmee zijn we ook binnen de Rozelaar in een nieuwe fase van de Corona-crisis gekomen. Het gevaar is nog niet geweken maar de kans op besmetting is wel een stuk kleiner als iedereen zich houdt aan de voorzorgmaatregelen. Daarbij doen we een beroep op ieders verantwoordelijkheid.

Op basis van deze uitgangspunten is vanaf 25 mei het bezoek op de woonlocaties toegestaan onder de volgende voorwaarden:

Het aantal bezoekers bedraagt maximaal 2 personen, deze 2 personen mogen afwisselend of tegelijk op bezoek komen. Het zijn wel steeds dezelfde 2 personen die op bezoek komen, om daarmee het aantal wisselende contacten te beperken.

 • Het bezoek vindt plaats op afspraak. Per etage hebben maximaal 2 cliënten tegelijk bezoek om drukte op de gangen en bij binnenkomst te vermijden.
 • Het bezoek vindt plaats op het appartement van de bewoner.
 • Bewoner en bezoekers hebben geen ziekteverschijnselen die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, niezen, hoesten, benauwdheid of koorts) en hebben geen mensen met klachten in hun directe omgeving. Bij binnenkomst vraagt een medewerker of het bezoek klachtenvrij is. Tijdens het bezoek wordt 1,5 meter afstand gehouden.
 • Bewoner en bezoeker(s) mogen ook buiten gaan wandelen met 1,5 meter afstand waarbij drukte wordt vermeden.
 • Bij binnenkomst  gaat het bezoek direct naar het appartement, contact met ander bewoners wordt gemeden.
 • Bij binnenkomst en vertrek wast het bezoek de handen met water en zeep, op het appartement van de bewoner. De algemene hygiënemaatregelen worden in acht genomen: hoesten en niezen in de elleboog, handen wassen, geen handen schudden, gebruik van papieren zakdoekjes die direct na gebruik worden weggegooid.
 • Indien er op een locatie onder bewoners of medewerkers sprake is van een coronabesmetting of een verdenking daarvan, dat wordt een bezoekverbod ingesteld totdat de persoon getest en de uitslag bekend is. Bij een positieve test worden er quarantainemaatregelen getroffen. Zodra deze voorbij zijn kan de bezoekregeling weer hervat worden.
 • Met deze regeling vervalt de tijdelijke bezoekregeling die per 25 mei geldig was.


De dagbesteding van de Rozelaar was de afgelopen weken al weer voorzichtig gestart met een aantal groepen. Vanaf  2 juni start de dagbesteding weer in zijn geheel op met uitzondering van Lunchroom de Rozerie. Het grootste vraagstuk voor de Rozelaar is het regelen van het vervoer. De VGN dringt aan op een protocol van het RIVM, maar krijgt tot nu toe nog geen gehoor. De komende week gebruiken wij om onze plannen voor dagbesteding in het nieuwe normaal voor te bereiden. Uiterlijk donderdag 28 mei informeer ik u over de exacte invulling van de dagbesteding.

Tenslotte bereiden wij een logeerregeling voor zodat het voor bewoners vanaf 1 juli weer mogelijk is om bij verwanten te logeren. Hier informeer ik u later over.

De Rozelaar volgt in haar beleid de landelijke richtlijn. Over deze richtlijn is discussie mogelijk in de trant van: als dit mag, dan moet dat ook mogen. Deze vragen krijgen wij ook geregeld. Dat begrijp ik heel goed. Toch kiezen wij er nadrukkelijk voor om de landelijke richtlijn te volgen. Deze richtlijn is samengesteld door de branchevereniging en cliënten- en ouderorganisaties op basis van het advies van deskundigen. Daarbij wordt gekozen voor een gefaseerde versoepeling.

Ik ben blij deze versoepeling te kunnen melden. Daarbij realiseer ik mij dat sommigen het veel te snel vinden gaan en anderen gehoopt hadden op een snellere versoepeling van onder andere de logeerregeling. Toch hoop ik op uw begrip en steun voor onze medewerkers die dit beleid uitvoeren. Samen komen we deze lastige tijd door.

Met vriendelijke groet,

Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 8 mei

Update n.a.v. persconferentie 6 mei

Wanneer kunnen we terug naar normaal? Dat is de vraag die iedereen bezighoudt, maar niemand kan beantwoorden. Op dit moment worden de landelijke maatregelen versoepeld en gaat de samenleving stap voor stap weer open. In deze tussenfase is het zoeken naar het juiste evenwicht tussen gezondheid en het welzijn van ons allen. Zoals het nu gaat kan het niet doorgaan, maar we moeten ook niet denken aan een uitbraak van corona in één van onze woonlocaties.

Het was teleurstellend dat bij de landelijke persconferentie over de verruiming van de maatregelen de gehandicaptenzorg niet werd genoemd. Soms lijkt het alsof onze woonlocaties gelijk worden gesteld aan de verpleeghuizen. Dat is beslist niet het geval en daarom zullen wij de komende tijd ook een koers varen die meer past bij onze bewoners en deelnemers en gericht is op het stap voor stap versoepelen van de maatregelen. In de Tweede Kamer is afgelopen donderdag een motie aangenomen om een routekaart te maken voor mensen met een beperking die wonen in een woonlocatie of gebruik maken van dagbesteding. Wij zullen deze routekaart uiteraard volgen, maar hebben ondertussen ook zelf al stappen gezet.

In Lunchroom de Rozerie en in woonlocatie de Rozenhof hebben we bezoekmogelijkheden gecreëerd. Daar hebben velen gebruik van gemaakt en we ontvingen enthousiaste reacties. We vinden dit tegelijk niet een definitieve oplossing. De komende tijd gaan we werken aan een verruiming van de bezoekregeling.  Daarbij volgen we de adviezen van de landelijke organen die op dit moment ook bezig zijn om te kijken welke verruiming mogelijk is.

Naast de dagbesteding in woonlocaties en de ondersteuning die we thuis al bieden, hebben we de afgelopen weken gewerkt aan nieuwe mogelijkheden voor dagbesteding. Vanaf maandag 11 mei beginnen we met twee groepen dagbesteding aan de Rozenstraat voor deelnemers die bij hun ouders of verwanten wonen. Uit de reacties van ouders/verwanten merken we nog wat terughoudendheid om weer te beginnen. We hopen echter met de maatregelen die we hebben genomen de risico’s op besmetting te beperken. We weten ook dat we helaas niets kunnen uitsluiten en begrijpen dan ook de terughoudendheid. De komende week zullen we goed kijken hoe het gaat en ideeën opdoen ter verbetering. In de week van 18 mei komen er twee dagbesteding groepen bij.

Komende week wordt de landelijke routekaart verwacht. Zodra deze er is zal ik u informeren over hoe de Rozelaar deze zal invullen. Daarbij komen ook vragen aan de orde hoe we omgaan met kappersbezoek, pedicure, therapie en naar huis en naar het werk gaan. Tot die tijd zetten wij stappen waarvan wij denken dat ze noodzakelijk en verantwoord zijn. Die stappen hoeven niet voor elke woonlocatie hetzelfde te zijn. Voor de één gaat het te snel en voor de ander niet snel genoeg. Dat merken we ook uit de reacties die we krijgen.

We zijn blij dat u begrip hebt voor de moeilijke besluiten die we moeten nemen en zijn dankbaar voor de waardering die er voor onze medewerkers is. Daarnaast zijn we trots op hoe goed onze bewoners het doen.

Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 24 april

Update n.a.v. persconferentie 21 april

Zoals de meeste Nederlanders hebben ook wij met spanning uitgekeken naar de toespraak van minister-president Rutte afgelopen dinsdag. Helaas leveren de besluiten van de overheid voor de bewoners en deelnemers van de Rozelaar geen verruiming van de maatregelen op. Dat betekent dat de komende weken de dagbesteding dicht blijft en dat er geen versoepeling van de bezoekregeling komt. Hoewel wij alle begrip voor deze maatregelen hebben was er toch ook teleurstelling. Hoe graag hadden we een beter bericht ontvangen.

De afgelopen weken is de dagbesteding van onze bewoners vormgegeven op de woningen en is bij enkele cliënten ondersteuning aan huis geboden. Daarnaast verzorgen wij op enkele woningen van collega-organisaties de dagbesteding. Met een aantal van onze deelnemers die thuis wonen hebben wij maar beperkt contact. Mochten er onder deze groep vragen om hulp zijn, dan verzoek ik hen contact met ons op te nemen zodat wij kunnen kijken wat mogelijk is.

Ondertussen zijn wij ons aan het voorbereiden op de 1,5 meter samenleving en denken wij na over hoe de dagbesteding weer opgestart kan worden binnen de eisen die de overheid stelt. Voor nu is dat nog niet mogelijk. Toch onderzoeken wij of we binnenkort kunnen starten met twee kleine groepen voor deelnemers waar de behoefte voor ondersteuning het grootst is.

Nu de maatregelen de komende vier weken nog van kracht blijven hebben wij ook gekeken hoe wij op een verantwoorde manier toch een bezoekmogelijkheid kunnen bieden. Volgende week wordt Lunchroom de Rozerie in Barneveld en een appartement in de Rozenhof in Voorthuizen voor dit doel ingericht. Dat betekent dat er, gescheiden door glas, toch een ontmoeting kan plaats vinden. Zodra dit ingericht is zult u hier door de begeleiding over geïnformeerd worden.

Ik heb grote waardering voor de manier waarop  onze bewoners en medewerkers de situatie oppakken en samen er het beste van maken. De foto’s op intranet en social media getuigen van creativiteit en, ondanks alles, ook van plezier. Gelukkig hebben wij op dit moment geen besmettingen onder onze bewoners en we hopen dat dit zo mag blijven. Ik ben ook dankbaar voor alle steun die wij ontvangen van ouders, verwanten, kerken, verenigingen en dorpsgenoten. Hartverwarmend hoe met ons meegeleefd wordt.

Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Woensdag 1 april

Eerste Coronabesmetting bij de Rozelaar

De afgelopen week zijn er binnen de woonlocaties van de Rozelaar bij meerdere cliënten klachten geweest die in de richting van een coronabesmetting wezen. In die gevallen is er steeds contact met de huisarts en zo nodig met de GGD geweest. Ouders/verwanten zijn op de hoogte gesteld en de bewoners zijn uit voorzorg in quarantaine op zijn/haar appartement gehouden. In alle gevallen gingen de klachten zo snel weer voorbij dat er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake was van een coronabesmetting. Nadat een bewoner 24 uur klachtenvrij is, kan hij of zij weer deelnemen aan de groep.

Op woonlocatie Iris is echter bij een cliënt besmetting met het coronavirus vastgesteld door middel van een test die uitgevoerd is. De cliënt maakt het naar omstandigheden goed en is inmiddels weer koortsvrij. De bewoners en hun ouders/verwanten zijn op de hoogte gesteld. Zowel de bewoners als het personeel van Iris zijn ondanks alles positief gestemd en maken er met elkaar het beste van.

Philip Miedema

---------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 24 maart

Bezoekregeling 

Op maandag 23 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met de Corona-crisis. De branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met het ministerie van VWS en op advies van onder andere RIVM en cliënt belangen verenigingen (KansPlus en LSR) een richtlijn afgesproken die wij verplicht zijn te volgen.

Dit betekent dat wij onze bezoekregels vanaf vandaag aanscherpen:

 • Bewoners mogen op onze woonlocaties geen bezoek meer ontvangen.
 • Alleen medewerkers en cruciale personen mogen bij onze woonlocaties nog naar binnen.
 • Cruciale personen zijn mensen die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en de dienstverlening of die voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn.
 • Ook op bezoek komen om vervolgens een wandeling te gaan maken is niet toegestaan.
 • Als de familie/wettelijke vertegenwoordiger een bewoner die in een woonlocatie woont wil ophalen om voor een periode in eigen huis te nemen, blijft de bewoner bij zijn familie tot de regeling is opgeheven.

Wij adviseren u zoveel mogelijk contact te houden met uw naaste via beeldbellen, Whatsapp en andere digitale middelen.

Wij zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend deze crisis is voor onze bewoners, hun naasten en ons personeel. We moeten allemaal doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van elkaar te beschermen. Daarom vragen we om uw begrip en medewerking.

Philip Miedema
Raad van Bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 16 maart

Maatregelen

Afgelopen vrijdag troffen wij nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Het afgelopen weekend zijn wij geïnformeerd dat er mensen in Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk besmet zijn met het Coronavirus.

Daarnaast heeft VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) het advies uitgebracht om de dagbesteding zoveel mogelijk gelijk te behandelen met betaald werk en dus thuiswerken adviseren. Zojuist is bekend geworden dat ook scholen, horeca en sportclubs sluiten.

Rozelaar sluit dagbesteding

Dit heeft ons helaas doen besluiten om de dagbesteding per direct (tot nader order) te sluiten. Dit is voor ons een zwaar besluit geweest. We realiseren ons dat dit grote impact heeft voor alle betrokkenen.

Toch denken wij dit besluit te moeten nemen. Voor cliënten die op één van onze woonlocaties wonen of ambulante coaching krijgen, gaat de zorgverlening uiteraard door. Dit is tenslotte hun thuis. Overdag zal extra personeel aanwezig zijn op de woonlocaties.

Voor bewoners die elders naar de dagbesteding gaan of werk hebben geldt dat zij ook thuis moeten blijven. Dit om geen enkel risico te lopen en besmetting buiten de deur te houden. Er is afstemming geweest met enkele collega-organisaties en ook zij sluiten hun dagbesteding.

We realiseren ons dat we veel van iedereen vragen, maar alleen samen komen we hier doorheen. Ook voor onze cliënten is dit een zware tijd. Zorg goed voor elkaar!

Philip Miedema 
Raad van Bestuur

 

Vragen

RIVM

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staanDaar vindt u ook de veel gestelde vragen en informatie filmpjes over het Coronavirus.

Overige vragen

Voor vragen kunt u bij uw contactpersoon terecht of via info@rozelaar.nl.