Transparantie

Deze pagina sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.

1. Naam organisatie
Stichting Vrienden van De Rozelaar

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 806716514
KvK Nummer: 41048366

3. Post- en bezoekadres
Postadres 
Postbus 391
3770AJ Barneveld

Bezoekadres
Rozenstraat 9
3772 JH Barneveld
info@vriendenvanderozelaar.nl
0342-413334

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de organisatie
Artikel 2 van de statuten:
1. De stichting heeft ten doel: het verrichten van al hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van de stichting: "Stichting De Rozelaar", gevestigd in de gemeente Barneveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer 41048366 voor zover bekostiging daarvan uit anderen hoofde niet mogelijk is.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verwerven en ter beschikking stellen van middelen die nodig en/of nuttig zijn voor het functioneren van de "Stichting De Rozelaar", hetzij in natura hetzij in financiële zin;
- het organiseren en ondernemen van activiteiten die ertoe bijdragen dat de bekendheid van "Stichting De Rozelaar"" wordt vergroot en middelen worden verkregen;
- het vormen en vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de stichting "Stichting De Rozelaar" door mensen te interesseren voor het werk en de zorg van die stichting.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de organisatie
Beleidsplan 2016

6. Bestuurssamenstelling
Dhr. L.A. Minderhoud, voorzitter (05-10-2017)
Dhr. H.H. Woudenberg, secretaris (05-10-2017)
Dhr. J.D. van der Mark, penningmeester (05-10-2017)
Mevr. C.J. Reijneveld, lid (01-01-2018)

7. Beloningsbeleid
Statuten, artikel 4, lid 7: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de organisatie

9. Jaarrekening

 

DONEER DIRECT

ONLINE DONEREN

U kunt ook uw gift ook overmaken op NL07 RABO 0156249081
t.n.v. Stichting Vrienden van De Rozelaar, Barneveld