Voorzitter en lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

 • Locatie Barneveld
Solliciteer

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT (financieel profiel)

De Rozelaar

De Rozelaar is een christelijke zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking een warme plek in de samenleving biedt. De ruim 200 professionals bieden dagbesteding, wonen met begeleiding en ambulante coaching aan eveneens 200 mensen met een verstandelijke beperking. We hebben 4 woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en 5 dagbestedingslocaties in Barneveld en, Nijkerk. Verder verzorgen we ambulante coaching in de omgeving van Barneveld. We worden daarin ondersteund door een grote groep betrokken vrijwilligers.

We geloven dat God de schepper van al het leven is. En dat iedereen waardevol is en recht heeft op (samen)leven. De christelijke identiteit is heel belangrijk voor de Rozelaar. Cliënten kiezen onder meer vanwege de identiteit voor de Rozelaar maar ook voor de medewerkers heeft die een belangrijke meerwaarde. Ze sijpelt door in alle aspecten van onze zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit deze levensvisie ondersteunen we mensen om hun plek in de samenleving in te vullen. Zij voelen zich gezien, serieus genomen en waardevol. Het gaat om véél meer dan goede zorg. Wij vinden het belangrijk dat mensen de kans krijgen om hun steentje kunnen bij te dragen. Onze bewoners en cliënten halen waardering uit hun bijdrage aan de samenleving. Ze ontwikkelen zich. En ervaren kwaliteit van leven. Het normale leven.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur die samen met de Manager Zorg en de Manager Bedrijfsvoering het managementteam vormt. Zelforganisatie en korte lijnen kenmerken de organisatie.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. De samenstelling is gericht op een combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid die de Raad in staat stelt om aan haar taak en verplichtingen te voldoen. Daarnaast streeft de Raad van Toezicht in haar samenstelling naar een brede maatschappelijke binding, een functioneel netwerk, een spreiding van maatschappelijke achtergronden en regionale binding. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie subcommissies ingesteld: de auditcommissie financiën, de commissie kwaliteit en veiligheid, en de remuneratiecommissie.

De Raad van Toezicht neemt de Zorgbrede Governancecode als uitgangspunt in haar functioneren. Daarnaast zijn taken en bevoegdheden vastgelegd in de statuten en bijbehorende reglementen. In 2020 werd de Visie op Toezicht vastgesteld.

De Raad oefent toezicht uit op de bestuurder ten aanzien van het strategisch beleid en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Bovendien treedt de Raad op als werkgever van de bestuurder en als toetsend klankbord en adviseur als het gaat om strategische vraagstukken. Belangrijke thema’s zijn: de realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit van de geleverde zorg, de strategie en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de Rozelaar, rapportages, vaststelling jaarrekening, goedkeuren begroting en de naleving van de wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht kent de volgende aandachtsgebieden, die onderling worden verdeeld onder de leden van de Raad:

 • Bestuur, organisatie en algemeen management;
 • Zorg en kwaliteit, kennis van actualiteit en ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg en in wet- en regelgeving;
 • Financiën en huisvesting;
 • Personeel en organisatie;
 • Identiteit en levensbeschouwing.

   

  Aanleiding vacatures

  De vacatures van Voorzitter en Lid Raad van Toezicht zijn het gevolg van het, conform het rooster van aftreden, verstrijken van de maximale termijn van de betreffende personen. Door deze wisseling ontstaat de vacature van voorzitter en is er behoefte om één van de vacatures te vervullen met een persoon met financiële expertise. Aanvullende profiel-eisen worden later in dit document nader omschreven.

  Profiel

  U heeft affiniteit met zorg en u heeft een eigentijdse opvatting over toezicht houden en governance. U voelt zich inhoudelijk betrokken bij de hoofdlijnen van het beleid, waarbij u kritisch bent op de juiste balans tussen deze betrokkenheid en een professionele afstand. Naast uw integrale verantwoordelijkheid wordt er expertise verwacht vanuit uw specifieke aandachtsgebied. U beschikt over een breed netwerk en u kunt in teamverband werken. Van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht verwachten wij dat die de protestants-christelijke identiteit van de donderschrijven en uitdragen. Het profiel van de Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle leden tenminste voldoen aan de volgende aspecten:

 • deskundigheid en disciplines op verschillende gebieden met name gericht op het besturen, toezicht houden en het leidinggeven;
 • voldoende betrokkenheid en affiniteit met de zorg in het algemeen;
 • intrinsieke betrokkenheid bij specifieke doelstelling en identiteit van de Rozelaar;
 • een academisch werk- en denkniveau hebben en in staat zijn te opereren en te toetsen op strategisch en beleidsmatig niveau;
 • vermogen en de bereidheid om de Raad van Bestuur en overige raden met raad terzijde te staan;
 • in voldoende mate beschikbaar zijn om de taak naar behoren te kunnen vervullen;
 • kritische houding te hebben naar het eigen functioneren;
 • integere en onafhankelijke houding (geen onverenigbare belangen, posities of relaties) en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • woonachtig in de directe omgeving van de regio waarin de Rozelaar actief is.

   

  Voorzitter Raad van Toezicht

  De voorzitter dient, naast het algemene profiel, te voldoen aan specifieke eisen:

 • de rol van voorzitter in de Raad van Toezicht vervullen met natuurlijk gezag;
 • in staat zijn leiding te geven aan en besluiten te nemen in de Raad van Toezicht;
 • over de verbindende vaardigheden beschikken om de Raad van Toezicht vanuit een gezamenlijk belang als een optimaal samenwerkend geheel te laten functioneren;
 • leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, hecht waarde aan ieders specifieke inbreng om tot een afgewogen besluitvorming te komen en houdt oog voor de interactie tussen de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
 • oog hebben voor de taken en de functie van de Raad van Toezicht ten opzichte van de stichting en andere betrokken organen;
 • onderhouden van contacten met de Raad van Bestuur, cliëntenraad, ondernemingsraad en overige betrokkenen;
 • de voorzitter vervult een representatieve rol. 

   

  Lid Raad van Toezicht met financieel profiel

  In aanvulling op het algemene profiel en gevraagde competenties, geldt voor de portefeuillehouder financiën:

 • heeft ruime financieel economische expertise. Is op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector en de regelgeving en de verschillende financieringsstromen of in staat zich deze zaken snel eigen te maken;
 • beschikt over expertise op de terreinen financiering, huisvesting, risicobeheersing en controlesystemen, informatie- en communicatietechnologie;
 • neemt deel aan de auditcommissie en is betrokken bij de selectie, benoeming en opdracht van de externe accountant.

 

Overige

De Raad van Toezicht vergadert zowel regulier als in commissieverband ongeveer vijf á zes keer per jaar met de Raad van Bestuur en één á twee keer per jaar zelf. Jaarlijks vinden overleggen plaats met de ondernemingsraad, verwantenraad en cliëntenraad. Leden van de Raad van Toezicht bezoeken jaarlijks enkele woon- of dagbestedingslocaties. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden

Reageren?

Als u interesse hebt, wordt u van harte uitgenodigd om te reageren. Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 17 april 2021. U kunt solliciteren via de button 'solliciteer'. Meer informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Marcel Wijnen via 06-10974337 of rvt@rozelaar.nl.

 

Solliciteer