ANBI-status Stichting Vrienden van de Rozelaar

Stichting Vrienden van de Rozelaar heeft de ANBI-status. Dat betekent: fiscaal voordeel voor jou als schenker. 

client afbeelding Word vriend!

Meer informatie of vriend worden? Neem contact op!

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Stichting Vrienden van de Rozelaar heeft de ANBI-status. Dat betekent: fiscaal voordeel voor jou als schenker. 

1. Naam organisatie
Stichting Vrienden van de Rozelaar

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN: 8067.16.514
KvK: 09098328

3. Post- en bezoekadres

Postadres
Postbus 391
3770AJ Barneveld

Bezoekadres
Rozenstraat 9
3772 JH Barneveld
info@vriendenvanderozelaar.nl
0342 – 41 33 34

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de organisatie

1. Artikel 2 van de statuten:

a. De stichting heeft ten doel: het verrichten van al hetgeen dienstbaar is aan het realiseren van de doelstelling van de stichting: "Stichting de Rozelaar", gevestigd in de gemeente Barneveld, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder dossiernummer 41048366 voor zover bekostiging daarvan uit anderen hoofde niet mogelijk is.

b. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verwerven en ter beschikking stellen van middelen die nodig en/of nuttig zijn voor het functioneren van de "Stichting de Rozelaar", hetzij in natura hetzij in financiële zin.
- het organiseren en ondernemen van activiteiten die ertoe bijdragen dat de bekendheid van “Stichting De rozelaar” wordt vergroot en middelen worden verkregen.
- het vormen en vergroten van het maatschappelijk draagvlak van de stichting "Stichting de Rozelaar" door mensen te interesseren voor het werk en de zorg van die stichting.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de organisatie
Beleidsplan 2021

6. Bestuurssamenstelling

Dhr. L.A. Minderhoud, voorzitter (sinds 05-10-2017)
Dhr. H.H. Woudenberg, secretaris (sinds 05-10-2017)
Dhr. J.D. van der Mark, penningmeester (sinds 05-10-2017)

7. Beloningsbeleid:
Statuten, artikel 4, lid 7: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die ze maken voor de uitoefening van hun functie.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de organisatie

Jaarverslag 2022

9. Jaarrekening

Jaarrekening 2023