ANBI-status

De Rozelaar heeft de ANBI-status. Dit heeft voordelen voor mensen die geld schenken. Dat heeft fiscale voordelen, voor zowel schenkers als voor onze stichting.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Zo hoeven we geen schenk- en erfbelasting te betalen en zijn we vrijgesteld van BTW. Dat is prettig om te weten want daardoor komt al het geld dat je ons schenkt, goed terecht. Als donateur kun jij jouw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (let wel even op de spelregels).

Meer informatie over onze ANBI-status

Hieronder meer informatie, conform de voorwaarden die gelden vanuit de vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens moeten worden gedeeld op een internetadres.

1. Naam organisatie
Stichting de Rozelaar

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN: 0061216030
KvK: 41048366

3. Post- en bezoekadres

Postadres
Postbus 391
3770AJ Barneveld

Bezoekadres
Rozenstraat 9
3772 JH Barneveld
info@rozelaar.nl
0342 – 41 33 34

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de organisatie

1. Artikel 3 in de statuten (bijlage): De stichting is een zorgorganisatie met als doel het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking en anderen die zorg behoeven.

2. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel de bevordering en het behoud van de maatschappelijke zelfstandigheid van haar cliënten en hun integratie in de samenleving.

3. De stichting tracht beide doelen onder meer te bereiken door:

a. het verlenen van functiegerichte begeleiding, ondersteuning en verzorging aan personen met een beperking, al dan niet door middel van het oprichten en exploiteren en instandhouden van wooncentra en dagbestedingscentra;

b. het ontwikkelen van een sociaal verantwoord ontwikkelings- en werkklimaat voor de werknemers en alle overige personen die binnen de door de stichting geëxploiteerde instelling(en) werkzaam zijn;

c. het bevorderen van een regionaal zorgbeleid voor mensen met een beperking onder meer door het samenwerken met andere zorginstellingen, welke voor het realiseren van de doelstelling van belang kunnen zijn;

d. het bevorderen van een zo volwaardig mogelijke positie in de samenleving door middel van integratie en participatie, dit geschiedt in overleg en samenwerking met familie en/of wettelijke vertegenwoordigers;

e. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met het doel rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn en alles genomen in de ruimste zin van het woord.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de organisatie
Jaarplan 2020

6. Bestuurssamenstelling

  • De heer M. Wijnen (voorzitter)
  • De heer H. Klein Obbink
  • Mevrouw T.A. Gunter
  • De heer W. van der Tas
  • De heer B. Kok


7. Beloningsbeleid
:
Statuten, artikel 4, lid 7: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die ze maken voor de uitoefening van hun functie.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de organisatie

Bestuursverslag 2020

9. Jaarrekening

Jaarrekening 2020