Bestuur en toezicht

De Rozelaar is een stichting, met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig en wordt momenteel vervuld door bestuurder Jan-Henk Janssen.. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

Secretariaat

Wilt u contact met de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht? Neem dan contact met ons op.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Raad van Bestuur

Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig en wordt momenteel vervuld door bestuurder Jan-Henk Janssen. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

Contactpersoon Raad van Bestuur: secretariaat de Rozelaar, telefoon: 0342 - 41 33 34, e-mail: secretariaat@rozelaar.nl

Jan-Henk Janssen
( Bestuurder)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Rozelaar. In dit kader houdt de Raad toezicht op:

  • strategie en risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
  • realisatie van de doelstellingen.
  • de opzet en werking interne risicobeheersing en controlesystemen.
  • financiële verslaglegging.
  • naleving van de wet- en regelgeving.


De Raad van Toezicht bestaat uit 6 personen:

dr. Klaas Druijf
(voorzitter)

drs. Irene Blom

Bernard Kok Mcc

Wim van der Tas MSc


Wilma Vonk Noordegraaf MSc

Peter Willemsen RE RA

Visie op toezicht
In onderstaand document ‘Visie op toezicht’ beschrijft de Raad van Toezicht (RvT) van de Rozelaar de uitgangspunten waarop zij haar toezichthoudende rol baseert. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de Rozelaar. De RvT baseert haar toezicht op de Governancecode Zorg 2022 en de NVTZ notitie ‘Goed Toezicht’.

Visie op toezicht - RvT

Contactpersoon Raad van Toezicht
Secretariaat de Rozelaar
Telefoon: 0342 - 41 33 34,
E-mail: rvt@rozelaar.nl

Regeling vergoeding onkosten RvB de Rozelaar

Stichting de Rozelaar leeft de Zorgbrede Governancecode na en hanteert de voor de sector geldende bezoldigingsnormen. In het kader van maatschappelijke verantwoording is de organisatie transparant over onkosten die door de bestuurder zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie.

Bij het maken en declareren van kosten neemt de bestuurder in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie. Deze onkosten worden gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In de jaarrekening wordt de wettelijk voorgeschreven informatie met betrekking tot honorering en onkostenvergoeding voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht verstrekt en verantwoord.

Regeling onkosten RvB de Rozelaar

Onkostenvergoeding 2023 van de Raad van Bestuur

Onkosten Raad van Bestuur
Vaste en andere onkostenvergoedingen € 175,00
Binnenlandse reiskosten € 563,61
Totale onkosten € 738,61