Terug- en vooruitblik

We zijn er blij mee dat binnen onze sector het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg richting geeft aan de betekenis van goede zorg en ondersteuning. Kwaliteit is een veelomvattende term, die op verschillende vlakken tot uiting komt.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

De Rozelaar werkt op verschillende manieren aan kwaliteit van zorg, beschreven in het in 2023 vastgestelde Kwaliteitsbeleid. De Rozelaar geeft invulling aan kwaliteit van zorg vanuit haar doelstellingen zorgvisie.

Binnen de Plan-Do-Check-Act-verbetercyclus wordt een breed instrumentarium ingezet, zowel organisatie-, team- en cliëntniveau. Hierin is duidelijk de overlap zichtbaar met het Kwaliteitskompas.

* De methodische cyclus op het niveau van de individuele cliënt: wat heeft iemand nodig zodat hij passende zorg en ondersteuning krijgt, aansluitend bij de behoeften en wensen van de cliënt en verwanten.

* De kwaliteitsinstrumenten op teamniveau, zoals (persoonlijke) ontwikkeling van de professionals en de ervaringen van cliënten en verwanten.

* Inzicht in kwaliteit op organisatieniveau, waarbij strategie en beleidsvorming, evenals interne en externe verantwoording een belangrijk rol speelt.

 

Het Kwaliteitsbeeld van 2023 geeft een inkijkje in al deze aspecten van kwaliteit. Het vernieuwde Kwaliteitskompas (voorheen Kwaliteitskader) is voor ons een mooi moment om te kiezen voor een andere wijze van presenteren.

Waar we voorheen een rapport schreven, hebben we nu gekozen voor een online & duurzame versie.

Inzicht in kwaliteit is daarmee nóg toegankelijker, direct vanaf de website van de Rozelaar.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Binnen het nieuwe Kwaliteitskompas ligt nog meer dan voorheen de nadruk op dialoog. Die interne dialoog over kwaliteit, met allen die daar vanuit hun eigen perspectief bij betrokkenen zijn, kunnen we binnen de Rozelaar nog veel nadrukkelijker gaan vormgeven. Het is onze wens om in 2024 te starten met dialoogsessies.

Ons idee nu is om de Voorgangsrapportage (over 2024)  zichtbaar te maken op placemats. Door deze verspreiden we op onze woon- en dagbestedingslocaties, onder alle medewerkers, ouders en vertegenwoordigers, vrijwilligers en betrokken raden nodigen we allen uit: kom met ons om tafel en ga met elkaar in gesprek. Gedurende 2024 zullen we dit idee uitwerken en in gang zetten.

Tot slot willen we nog terugkijken op de reflecties uit ons laatste Kwaliteitsrapport.

De Cliëntenraad deelraad Verwanten waardeert de professionalisering in 2022 op het gebied van processen en scholing. Ook de OR constateert dat er op het gebied van scholing stappen in de goede richting worden gezet. We kunnen constateren dat dit in 2023 voortgang kreeg, wat enorm werd ondersteund door de komst van Intranet en de Rozelaar Academie. Het optimaliseren van de Rozelaar Academie en uitbreiding van het scholingsaanbod zal in 2024 nog volop aandacht krijgen.

De OR stimuleert in 2022 het professioneel organiseren van teamreflectie. De inspiratiedag in 2023 was een groot succes. Dit energieke en samenbindende concept blijven we zeker de komende jaren gebruiken.

De Raad van Toezicht waardeert de praktische manier waarop de Rozelaar complexe onderwerpen (zoals onvrijwillige zorg en medicatie-incidenten) concreet maakt en daarmee recht doet aan de praktijk. Het is voortdurend ons streven om in alles onze bewoners en deelnemers recht te doen.

Behalve deze korte reflectie op eerdere reflecties, staan in dit Kwaliteitsbeeld veel verschillende acties, plannen en verbeteringen beschreven. We zijn trots op onze organisatie, genieten van onze mooie bewoners en deelnemers en kijken uit naar nóg meer kwaliteit in het laten ervaren van het gewone leven.

Daarvoor zoeken we continu naar de meest passende mogelijkheden, zowel in de dagelijkse begeleiding, als in de ondersteunende diensten.

Wat betreft organisatieontwikkeling waardeert de Raad van Toezicht de keuzes die in 2022 zijn gemaakt in leiderschap en HR-ondersteuning. Zoals te lezen in dit Kwaliteitsbeeld, is de organisatie daarop verder ontwikkeld in 2023. Het blijft een gezamenlijke zoektocht naar passende structuren, waarin we ook in 2024 verwachten stappen te kunnen zetten, zoals voor de dagbesteding.

Tijdens de externe visitatie kwamen verschillende punten aan bod. Wat betreft het Ondersteuningsplan werden reflectievragen meegegeven, die in 2024 op de jaarplanning zijn opgenomen. Dit geldt ook voor de verbeteracties na incidenten bij bewust genomen risico’s.

Het meer gezamenlijk optrekken van de Deelraden Verwanten en Cliënten werd als advies meegegeven. Nu in 2023 beide raden weer compleet zijn, is dit wellicht een aandachtpunt voor 2024. Ook is het zinvol om te kijken hoe we de medezeggenschap van familieraad en bewonersoverleg steviger kunnen neerzetten. Dit sluit deels aan bij het ontwikkelpunt voor het inzetten van netwerken (kanslijn 2).

Het vormen van een identiteitsraad zal in 2024 gerealiseerd worden, nadat een geestelijk verzorger is aangesteld binnen de Rozelaar.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)


Als nieuwe bestuurder heb ik de afgelopen maanden de Rozelaar leren kennen als een mooie, lokaal ingebedde organisatie. Binnen de Rozelaar kennen we elkaar en mag iedereen zich gezien en gehoord weten. Dit kwaliteitsbeeld geeft de veelzijdigheid van de Rozelaar goed weer en laat zien dat we een lerende organisatie zijn, die volop in ontwikkeling is. Ik ben dankbaar dat ik hier de komende jaren een bijdrage aan mag leveren. En zal me daar met veel plezier voor inzetten samen met allen die deel uit maken van de Rozelaar.

Jan-Henk Janssen
Bestuurder